Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN STUNTZOLDER.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van StuntZolder.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: http://www.StuntZolder.nl.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van StuntZolder.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door StuntZolder.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5 Uitsluiting van deze voorwaarden; wanneer een produkt of verpakking moet worden voorzien van drukwerk, is het een "maat produkt". Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de verkoop van een "maat produkt" aan zowel bedrijven als consumenten.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van StuntZolder.nl zijn vrijblijvend en StuntZolder.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door StuntZolder.nl. StuntZolder.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt StuntZolder.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden voor verzending of onder rembours zending van de artikelen, tenzij anders overeengekomen met StuntZolder.nl.

3.3 Betaling kan geschieden vooruitbetaling of contant bij afhalen/ophalen. Bij betaling per giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de girorekening van StuntZolder.nl.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is StuntZolder.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door StuntZolder.nl.

Artikel 4. Levering

4.1 De door StuntZolder.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan StuntZolder.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door StuntZolder.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 StuntZolder.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclamaties en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u StuntZolder.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft StuntZolder.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren in de vorm van een tegoedbon.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen tien (10) werkdagen na aflevering aan StuntZolder.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen en administratiekosten a 7,50 EUR voor uw rekening komen. Deze retournering geldt alleen voor nieuwe producten, occasions kunnen NIET geretourneerd worden, ook hier krijgt u een tegoed van de waarde van het product, minus de administratiekosten.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en StuntZolder.nl, dan wel tussen STUNTZOLDER.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en StuntZolder.nl, is StuntZolder.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van StuntZolder.nl.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft StuntZolder.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per email mee te delen en zulks zonder dat StuntZolder.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan StuntZolder.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan StuntZolder.nl schriftelijk per email opgave doet van een adres, is StuntZolder.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan StuntZolder.nl schriftelijk per email opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door StuntZolder.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat StuntZolder.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met StuntZolder.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door StuntZolder.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 StuntZolder.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. In de woonplaats van StuntZolder.nl.

Artikel 12. Garantie

12.1 De garantie op radiografische bestuurbare produkten bedraagt maximaal 1 jaar. Op batterijen en accu's is geen garantie. Breuk valt niet onder de garantie. Indien er eigenhandig aan het artikel gesleuteld is, dan wel reparatie zijn uitgevoerd, zonder dat u www.StuntZolder.nl hiervoor toestemming heeft gevraagd vervalt de garantie. Garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan zijn ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, waterschade, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het speelgoed in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het speelgoed, hardhandig gebruik, foutieve montage of slecht onderhoud.

12.2 Wanneer de schade niet is ontstaan door een fabricagefout, zal de schade niet onder de garantievoorwaarden vallen en zitten hier kosten aan verbonden (administratie en -onderzoekskosten). Eventuele bijkomende reparatie kosten zullen dan vervolgens met u kortgesloten worden.

12.3 Heeft u een defect artikel en dient dit retour gezonden te worden aan www.StuntZolder.nl, dient volgend in acht te worden genomen. Bij retour zending dient dit te gebeuren in de originele verpakking. Alle toebehoren zoals batterijen, accu's en accessoires dienen tevens te worden geretourneerd. Ook dient er een uitgebreide probleem beschrijving te worden bijgevoegd. De retourkosten zijn voor rekening van de verzender, de kosten voor het nieuwe artikel en de verzendkosten van het nieuwe artikel zijn voor rekening van StuntZolder.nl.